muzikoloji

Programın Amacı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı, 2002-2003 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümlerince kurulmuştur. Bölüm, akademik ve bilimsel müzik araştırmacılığı üzerine nitelikli lisanstüstü eğitimi sağlamak üzere kurulmuştur.

Müzikoloji ve müzik teorisi alanında müzik bilimcilerin yetiştirilmesi, yapılan araştırmaların ışığında gelecek nesillere bilgi akışının sağlanması ve müzik bilimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Programın Vizyonu

Program, müzikoloji ve müzik teorisi alanında yapılan bilimsel çalışmaları disiplinlerarası perspektifte değerlendirebilecek çağdaş bir eğitim sistemi çerçevesinde yapılandırılmıştır. Yurtdışında bu alanda eğitim veren üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak programlar açılması ve üniversitelerarası değişim programlarına imkan sağlanması hedeflenmektedir

Programın Önemi

Müzikoloji, müzik hakkında araştırmalar yaparak, müziğin sistemleştirilmesidir. Müzikoloji sadece müzikal tecrübe ve değerleri değil, bu değerler hakkında bildiğimiz ve düşündüğümüz her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Eğitim gören her müzisyen iyi derecede müzik bilgisine sahiptir, ancak o kişi eğer tamamen müzik hakkındaki bilgilerini bilimsel metotlarla donatmamış ve araştırma ve veri toplama gibi bilimsel yöntemler ile bilgisini genişletmemiş ise bu kişiyi bir müzikolog veya müzik teorisyeni sayamayız. Müzikoloji araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Kısacası müzikoloji müziğin bilimsel tarafıdır. Müziğin sanatsal yanı olan kompozisyon ve performans sadece müzikal bilgi ile ilgili olmayıp, bilimsel yönüyle de ilgilidir. Çünkü bilim bize bir sanatın nasıl yapıldığım da öğretir. Bu açıdan bilim sanatın tamamlayıcısıdır ve bu ilişkinin öneminin anlaşılması gerekmektedir.

Programın Misyonu

* Müzikoloji dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile liderlik niteliklerine sahip, yaratıcı müzik bilimcileri ve teorisyenleri yetiştirmek.
* Müzik bilimi alanında yapılan araştırmaların ortaya konularak gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi alışverişini sağlamak.
* Yapılacak yeni alan araştırmalarında ortaya konan materyallerin yayınlayarak müzik biliminin hizmetine sunmak.
* Materyallerden toplanan verilerin araştırmacıların hizmetine sunarak yeni teoriler üretilmesini sağlamak.
* Kültürümüze sahip çıkacak, yeni sistemler-metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip gençlerin yetişmesine olanak vermek.
* Müzik Bilimi alanında yeni teoriler üreterek bu teorilerin araştırma sonuçlarım ortaya koyabilmek.
* Programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve için ulusal ve uluslararası imkânlar sağlamak.
* İlgili konularda çalışan müzikbilimcisi, sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak.
* Benzeri programlarla ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim içinde olup, verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak
* Yurtdışı üniversitelerle işbirliği yapmak ve benzeri ortak programlar açmak ve üniversitelerarası değişim programlarına imkan sağlamak.

Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Programın Yapısı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Esaslar doğrultusunda yürütülür. Başvuru Koşullarını sağlayan öğrenciler giriş sınavına tabi tutulurlar.

Program 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Programın mezuniyet kredisi 24'dür. Programın dili Türkçe'dir. % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Senato Esasları çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesinden ya da farklı üniversitelerin lisansüstü programlarından kredili olarak ders seçebilirler. Seminer dersleri alınması zorunlu olan, ancak kredi dışı derslerdir.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır. 
 
Mezunlardan Beklenen Nitelikler

•   Müzikoloji alanında öğrendiklerini genç nesile aktararak aka­demik alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan yapılanmayı sağlayabilmek.
•   Resmi veya özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak bilgi aktarımım genele yayabilmek.
•   Ulusal ve uluslararası alanda ülkesini en iyi şekilde temsil ede­bilmek.
•   Müzik bilimine yerel ve uluslararası değerleri pekiştirmiş bir akademisyen olarak katkıda bulunabilmek.
•   Türkiye'nin kültürel kaynak zenginliğini yeni yarattığı bilimsel projelerle ortaya çıkarabilmek.
•   Çağın gerektirdiği en yeni tekniklerle donanıp, müzik bilimini inceleyip yenilikleri takip edebilmek
•   Türkiye'nin müzikoloji alanında gereksinim duyduğu metod ve araştırmaları sahiplenerek, yeni sonuçlar ortaya çıkarabilmek.
•   Tarihsel mirasımızı kökten kopmadan koruyarak araştırmalar yoluyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek.
•   Müzikoloji alanındaki uluslararası araştırmaları dilimize kazandırabilmek.
•   Yerel zenginliklerimizi ortaya çıkarmak amacıyla saha araştırmaları yapabilmek.

İş Olanakları

Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programı mezunları, müzik bilimcisi, müzik teorisyeni olarak atıldıkları hayatlarında, araştırmacı, akademisyen, eğitimci, müzik yazarı, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.

Başlıca Araştırma Alanları

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı mezunları müzik bilimcisi, müzik teorisyeni olarak atıldıkları hayatlarında, araştırmacı, akademisyen, eğitimci, müzik yazarı, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.  

Ders Listesi

1. Yarıyıl
MJT 601E Systematic Musicology Studies
MJT 603 İleri Müzik Paleografyası
MJT 605 Safiyüddin Urmevi ve Kitab’ül-Edvarı
MJT 607 16. ve 17. Yüzyılda Türk Müziği Çalışmaları
MJT 609 Türk Dünyasında Aşık Sanatı
MJT 611E Communication and Mass Media in Music
MJT 613 Müziğin Toplumbilimsel Bileşenleri
MJT 615 Müzik Terapi Yöntemleri

2. Yarıyıl
MJT 602 18. Yüzyılda Türk Müziği Çalışmaları
MJT 604 19. ve 20. Yüzyılda Türk Müziğinde Teoriler ve Analiz
MJT 606 Türk Müziğinde Batılılaşma ve Modernizm
MJT 608 Modern Müzik Çalışmaları
MJT 610E Comparative Studies On Turcic Musical Instruments
MJT 612E  Psychology of Music
MJT 614E Theoritical Perspectives in Ethnomusicology
MJT 616E Fieldwork and Laboratory Techniques
MJT 618 Abdülkadir Meragi ve Anadolu Edvar Geleneği 

3. Yarıyıl
MJT699 Tez Çalışması

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ
Prof. Songül KARAHASANOĞLU

Akademik Kadro

Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU  
Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ
Prof. Songül KARAHASANOĞLU  
Prof. Dr. Atilla Coşkun TOKSOY 
Prof. Dr. Belma KURTİŞOĞLU 
Prof. Yalçın ÇETİNKAYA
Doç. Dr. Ozan BAYSAL 
San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL

Misafir Öğretim Üyeleri
 
Prof. Ruhi AYANGİL
Prof. Dr. Ali ERGUR
 
İletişim Bilgileri

Telefon/Faks: 0212 293 13 00/ 2149-2795-2159-2125 
posta: dogrusozn@itu.edu.tr ,  atason@itu.edu.tr , yildizburc@itu.edu.tr